KOLEJNA DOTACJA NA ROZWÓJ FIRMY WIKSBUD

KOLEJNA DOTACJA NA ROZWÓJ FIRMY WIKSBUD

FIRMA WIKSBUD SP. Z O.O. PO RAZ KOLEJNY UZYSKAŁA DOTACJĘ NA ROZWÓJ FIRMY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013.

Firma WIKSBUD Sp. z. o. o. informuje, iż w ramach umowy o dofinansowanie podpisanej dnia 30.06.2014r. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu nr RPKP.05.02.02-04-052/14 pn.

„Wzrost konkurencyjności dla firmy Wiksbud Sp. z o. o., wymiana węzła betoniarskiego, zakup maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów betonowych i żelbetonowych”

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działania 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Poddziałanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Całkowity koszt projektu: 4 308 690,00 zł

Kwota dofinansowania z EFRR: 1 785 000,00 zł

Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 315 000,00 zł

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.