OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY BETONU TOWAROWEGO ORAZ ZAPRAW TOWAROWYCH


I. Przedmiot warunków

Przedmiotem niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży jest określenie podstawowych zasad realizacji umów na dostawę betonu towarowego oraz produktów pochodnych. Za skutki niewłaściwego doboru gatunków/ zapraw dla przeznaczonego celu lub za skutki niewłaściwego określenia ilości w zamówieniu odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zamawiający.

II. Dostawa i odbiór

1. Zamówienie powinno być dokonane pisemnie z podaniem ilości i gatunku betonu, ewentualnych dodatków chemicznych, tempa odbioru oraz parametrów pompy do betonu. Za zamówiony rodzaj betonu ponosi odpowiedzialność Zamawiający. Wymagane jest minimum 72-godzinne wyprzedzenie przy składaniu zamówienia. Wydanie zamówionego betonu następuje w miejscu wskazanym w zamówieniu. Jeśli na życzenie Zamawiającego miejsce dostawy ma ulec zmianie, to ponosi on wszelkie powstałe w związku z tym koszty.

2. W wypadku wystąpienia niezawinionych przez Dostawcę okoliczności utrudniających lub opóźniających wykonanie zamówienia, jest on uprawniony do poinformowania o tym Zamawiającego oraz przedstawienia nowego terminu dostawy.

3. Niezawinione przez Dostawcę okoliczności uniemożliwiające dostawę nie uprawniają Zamawiającego do odstąpienia od umowy w całości lub jej części.

4. Zamawiający odpowiada za wskazanie Dostawcy właściwych i pełnych danych zamówienia.

5. Droga dojazdowa na budowę musi być utwardzona oraz umożliwiać dojazd betonomieszarek do miejsca rozładunku, a także bezpieczne rozstawienie pompy do betonu. Dostawca zastrzega odstąpienie od umowy w przypadku niespełnienia przez Zamawiającego powyższego warunku. Zamawiający zobowiązany jest do uzyskania niezbędnych zezwoleń na przejazd, jeśli pojazdy Dostawcy będą musiały poruszać się po drogach o dopuszczalnym obciążeniu mniejszym niż całkowita masa pojazdu. W razie niespełnienia tego warunku Zamawiający odpowiada za wszelkie wynikłe z tego szkody.

6. Rozładowanie pojazdu z betonem musi nastąpić niezwłocznie po jego przybyciu na umówione miejsce dostawy, przeprowadzone szybko i w sposób niezagrażający pojazdowi. Osoba podpisująca dowód dostawy ze strony Zamawiającego jest uznawana za upoważnioną przez niego wobec Dostawcy do odbioru i potwierdzenia zgodności dostawy z zamówieniem (ilości, jakości, rodzaju).

7. W razie odmowy przyjęcia, niewłaściwego lub spóźnionego przyjęcia dostawy Zamawiający jest zobowiązany do zapłacenia Dostawcy, oprócz umówionej ceny, również odszkodowania ( pokrywającego wartość zamówienia).

III. Przeniesienie ryzyka

1. W przypadku odbioru własnym transportem Zamawiającego, ryzyko pogorszenia jakości betonu podczas transportu do miejsca rozładowania przechodzi na Zamawiającego.

IV. Odpowiedzialność

1. Dostawca zapewnia, że betony przez niego oferowane są produkowane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i normami.

2. Zamawiający traci prawo do jakichkolwiek roszczeń, jeżeli samowolnie dokonuje zmian w mieszance betonowej, w tym poprzez dolanie wody, domieszek lub zmieszanie betonu Dostawcy z betonem innych dostawców.

3. Zgłoszone ustnie lub telefonicznie wady towaru należy bezzwłocznie potwierdzić pisemnie.

V. Postępowanie reklamacyjne

1. Wady jawne, a zwłaszcza ilościowe, gatunkowe należy reklamować natychmiast przy odbiorze betonu.

2. Wady ukryte oraz ilości niedostrzegalnie inne niż zamówione Zamawiający ma prawo reklamować niezwłocznie po ich stwierdzeniu, nie później jednak niż wciągu 3 dni od ich wykrycia.

3. Odpowiedzialność za wady jawne ustaje po podpisaniu przez Zamawiającego (bądź inną osobę ze strony Zamawiającego) dokumentu dostawy. Pobrane przez Zamawiającego próbki betonu mogą zostać uznane za dowód jakości, tylko wtedy, gdy zostały pobrane i były przechowywane w sposób zgodny z normami.

4. Zamawiający traci prawo do roszczeń, jeżeli nie powiadomił Dostawcy o wadzie w sposób przewidziany powyżej.

5. Z zastrzeżeniem wykonania przez Zamawiającego obowiązków określonych w punktach 1-3, Dostawca rozpozna jego reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia. Bieg terminu do rozpoznania reklamacji ulega zawieszeniu na czas potrzebny laboratorium do wydania opinii.

6. Jeśli stopień skomplikowania reklamowanej wady nie pozwoli Dostawcy na wyjaśnienie sprawy w terminie wskazanym w ustępie poprzedzającym, powiadomi on o tym Zamawiającego, wskazując jednocześnie przewidywany termin rozstrzygnięcia sprawy.

7. Zamawiający zgłaszający reklamacje, jest zobowiązany umożliwić Dostawcy, pod rygorem odmowy rozpatrzenia reklamacji, dokonanie oględzin i pobranie, co najmniej dwóch reprezentatywnych próbek reklamowanej partii towaru, w terminie i miejscu ustalonym wspólnie przez Strony: jednej do badania w laboratorium Dostawcy i drugiej do ewentualnego badania rozjemczego przez niezależne akredytowane laboratorium, wybrane zgodnie przez Strony.

8. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za zużycie, zniszczenie towaru przez Zamawiającego, jeżeli miało to miejsce po wykryciu wady i zgłoszeniu reklamacji, a przed jej rozpatrzeniem.

9. Przy wystąpieniu rozbieżności w ocenie jakości reklamowanego towaru, wiążący jest wynik badania dokonanego przez niezależne laboratorium, o którym mowa w punkcie 7.

10. Koszty tego badania ponosi strona, dla której wynik badań jest bardziej niekorzystny.

11. Dostawca odmówi rozpatrzenia reklamacji każdego innego towaru, niż towar zamówiony bezpośrednio u niego.

12. W przypadku zaistnienia wady fizycznej odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi za wady polega wyłącznie na obowiązku wymiany towaru wadliwego na taką samą ilość towaru wolnego od wad i Zamawiający nie jest uprawniony do żądania wyrównania szkody powstałej z tego tytułu.

13. Zgłoszenie do rozpatrzenia reklamacji, nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku terminowej zapłaty należności.

14. Dostawca nie odpowiada za wady powstałe wskutek niewłaściwego rozładunku, składowania, przechowywania, przemieszczania i użytkowania towaru przez Zamawiającego.

15. Dostawca ma prawo wstrzymać się wobec Zamawiającego z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania wobec niego wszelkich zaległych zobowiązań finansowych.

VI. Warunki płatności

1. Obowiązujące ceny określone są zawsze w cenniku Dostawcy aktualnym w dniu złożenia zamówienia i ewentualnie pomniejszone o udzielony rabat. Aktualnie obowiązujący cennik znajduje się w siedzibie oraz zakładach produkcyjnych Dostawcy (miejscach wydawania towaru).

2. Dostawca może jednostronnie, według swojego uznania udzielić, wycofać lub zmienić rabat względem cen zawartych w cenniku.

3. Dostawca zastrzega sobie prawo zmiany cen, jeżeli w czasie pomiędzy złożeniem zamówienia, a jego realizacją uległy zmianie ceny cementu, żwiru, piasku, stawek transportowych, energii. Cena towaru zostanie wówczas proporcjonalnie zwiększona.

4. Towar pozostaje własnością Dostawcy do całkowitej zapłaty przez Zamawiającego ceny.

5. Zaplata za dostarczony towar następuje niezwłocznie po otrzymaniu wystawionego przez Dostawcę faktury w terminie tam wskazanym.

6. Zamawiającemu nie wolno zakupionego towaru zastawić, ani przywłaszczyć na zabezpieczenie roszczeń.

7. Zamawiającemu, który dopuścił się zwłoki w zapłacie ceny za całość lub część towaru, Dostawca może odmówić dostarczenia dalszych partii towaru domagając się uprzedniej zapłaty dotychczasowych zobowiązań, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu może od umowy odstąpić.

8. W razie zwłoki w zapłacie nalicza się odsetki ustawowe.

UWAGA!!!

Zastrzegamy sobie również prawo do naliczenia dodatkowych opłat w przypadku:

- realizacji dostaw w warunkach zimowych

- przekroczenia czasu rozładunku betonomieszarki (tj. 6 min/m3)

- dostaw betonu w ilościach mniejszych niż 6 m3

- przestoju pompy

VII. Miejsce wykonania zobowiązania i właściwość sądu

1. Miejscem wykonania zobowiązania jest węzeł betoniarski, w którym złożone zostało zamówienie.

2. Wszelkie wynikłe między Stronami spory będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze polubownej, zaś w przypadku braku możliwości polubownego załatwienia sprawy, rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Dostawcy.

VIIl. Postanowienia końcowe

Złożenie zamówienia lub przyjęcie oferty Dostawcy oznacza jednocześnie przyjęcie przez Zamawiającego treści niniejszych Ogólnych Warunków. Stanowią one integralną częścią umowy zawartej pomiędzy Stronami.

WARUNKI GWARANCJI

Kierowca nie jest uprawniony do dodawania wody do mieszanki betonowej. Jeżeli odbiorca zamierza zmienić skład dostarczonej mieszanki betonowej to może to nastąpić po uprzednim potwierdzeniu tego pisemnie na dowodzie dostawy. W przypadku dodania wody, bądź środków/domieszek chemicznych przez Zamawiającego, powyższy beton traci naszą gwarancję.

Dostawca mieszanki betonowej nie ponosi odpowiedzialności za:

- końcowe właściwości betonu po zmianie składu mieszanki na życzenie odbiorcy

- właściwości betonu w wyniku nieprawidłowego zagęszczenia mieszanki lub nieprawidłowej pielęgnacji betonu po wbudowaniu

- za rysy skurczowe, powstałe w pierwszych kilkunastu godzinach po wbudowaniu - rysy te nie są efektem właściwości betonu ale nieprawidłowego zabezpieczenia powierzchni świeżego betonu przed zbyt szybką utratą wody

- utratę wytrzymałości, będącej wynikiem zamarznięcia betonu przed osiągnięciem wytrzymałości wstępnej. Chemiczne domieszki przeciwmrozowe, dodawane podczas produkcji i dostaw mieszanki betonowej nie zwalniają odbiorcy z obowiązku prawidłowego zabezpieczenia wbudowanej mieszanki przed utratą ciepła, powstałego podczas hydratacji cementu.

Towary i usługi nie zapłacone w wyznaczonym terminie nie podlegają warunkom gwarancji.

Niektóre wady wyrobów betonowych są wynikiem działań chemicznych, zatem ich tworzenie nie wynika z błędów produkcyjnych, stąd też nie mogą one podlegać reklamacji.

Wykwity wapienne

Na wyrobie pojawiać się mogą przebarwienia w postaci jasnych plam i szarych nalotów. Pod względem chemicznym są to osady nierozpuszczalnego w wodzie węglanu wapnia, który odkłada się na powierzchni betonu. Powstaje on w trakcie wiązania cementu w wyniku reakcji wodorotlenku wapnia z dwutlenkiem węgla z powietrza. Zatem tworzenie się osadów nie wynika z błędów produkcyjnych. Pod wpływem czynników atmosferycznych (deszcz, śnieg) wykwity po pewnym czasie ulegają zmyciu. Ewentualne wykwity nie mają szkodliwego wpływu na właściwości użytkowe wyrobów i nie są uważane za istotne”, w związku z tym nie podlegają reklamacji.

Warstwa wierzchnia

Na powierzchni produktów betonowych dopuszcza się występowanie miejscowych odchyleń w strukturze warstwy wierzchniej wynikających z procesu wibrowania. Nie świadczą one jednak o niewystarczającej wodoszczelności lub twardości wyrobów i nie pogarszają ich wartości użytkowej, pod warunkiem, że wyroby te odpowiadają normom.

Włoskowate pęknięcia

Włoskowate pęknięcia powierzchniowe są niezauważalne wzrokowo na suchych wyrobach i można je zlokalizować wyłącznie na wilgotnej powierzchni w trakcie jej schnięcia. Zjawisko to spowodowane jest skurczem betonu. Podczas procesu wiązania niemal wszystkich odmian cementu obserwowane jest zjawisko skurczu, w efekcie którego powstają mikrospękania. W przypadku produkcji w okresach podwyższonych temperatur, na skutek powierzchniowego wysychania betonu w początkowym okresie jego dojrzewania, efekt ten ulega wzmocnieniu. Systematycznie prowadzone badania dowodzą, iż występujące w wyrobie pęknięcia włoskowate nie obniżają własności użytkowych wyrobu, jeżeli w innych parametrach wyrób ten odpowiada założonym normom jakościowym.

Wypływki

Na krawędziach świeżo wyprodukowanych wyrobów mogą występować naddatki materiału tzw. "wypływki" powstałe w wyniku stopniowego zużywania się formy. Występująca nadlewka betonowa nie obniża wartości użytkowej wyrobu gotowego i nie stanowi podstawy do reklamacji jakościowych.

Do pobrania:

Druk zgłoszenia reklamacji